Biểu mẫu chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán. Mẫu chứng từ kế toán gồm mẫu chứng từ kế toán bắt buộc và mẫu chứng từ kế toán hướng dẫn.

Theo quyết định 15 của Bộ tài chính, biểu mẫu chứng từ kế toán bao gồm các biểu mẫu giấy tờ sau:

 • Bảng chấm công – Mẫu 01a-LĐTL
 • Bảng chấm công làm thêm giờ – Mẫu 01b-LĐTL
 • Bảng thanh toán tiền lương
 • Bảng thanh toán tiền thưởng – Mẫu 03-LĐTL
 • Giấy đi đường – Mẫu 04-LĐTL
 • Bảng thanh toán tiền thuê ngoài (Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)
 • Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ
 • Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành
 • Bảng kê trịch nộp các khoản theo lương
 • Phiếu thu – Mẫu 01-TT
 • Nhật ký sổ cái (Mẫu S01-DN)
 • CT ghi sổ (Mẫu S02a-DN)
 • Sổ đăng ký CTGS (Mẫu số  S0b-DN)
 • Sổ cái CTGS (Mẫu số S02c1-DN)
 • Sổ cái CTGS (Mẫu số S02c2-DN)
 • Sổ NKC (Mẫu số S03a-DN)
 • Sổ NK thu tiền(Mẫu số S03a1-DN)
 • Sổ NK chi tiền(Mẫu số S03a2-DN)
 • Sổ NK mua hàng (Mẫu số S03a3-DN)
 • Sổ NK bán hàng (Mẫu số S03a4-DN)
 • Sổ cái NKC (Mẫu số S03b-DN)
 • Bảng CDPS (Mẫu số S06-DN)
 • Sổ quý (Mẫu số S07-DN)
 • Sổ kế toán CT qúy (S07a-DN)
 • Sổ tiền gửi NH (S08-DN)
 • Sổ CT vật liệu (S10-DN)
 • Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu (S11-DN)
 • Sổ kho (Mẫu số S12-DN)
 • Sổ TSCD (Mẫu số S21-DN)
 • Sổ theo dõi TSCD-CCDC (S22-DN)
 • Thẻ TSCD (Mẫu số S23-DN)
 • Sổ chi tiết KH (Mẫu số S31-DN)
 • Sổ chi tiết KH (S32-DN) N.te
 • Sổ theo dõi TT N.te (S33-DN)
 • Sổ chi tiết TV (Mẫu số S34-DN)
 • Sổ chi tiết BH (Mẫu số S34-DN)
 • Sổ chi phí SXKD (S36-DN)
 • Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ (Mẫu S37-DN)
 • Sổ chi tiết TK (Mẫu S38-DN)
 • Sổ KT c.tiet dtu vao ctLK (S41)
 • Sổ theo dõi phân bố các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên kết(Mẫu số S42-DN)
 • Sổ chi tiết phát hành sản phẩm (S43)
 • Sổ chi tiết CP quy (S44-DN)
 • Sổ c.tiet đầu tư CK (S45-DN)
 • Sổ theo dõi NVKD (S51-DN)
 • Sổ chi phí DTXD (S52-DN)
 • Sổ theo dõi thuế GTGT (S61-DN)
 • Thuế GTGT hoàn lại (S62-DN)
 • Thuế GTGT miễn giảm(S63-DN)
 • Bảng CTKT (Mẫu số B01-DN)
 • Báo cáo KQKD (Mẫu số B02-DN)
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (B03a-DN)
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu B03b-DN)
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính
 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Click vào đây để download biểu mẫu chừng từ kế toán theo quyết định 15 ]

SGC Navilaw


 

Bài viết liên quan

CÁC BÀI CŨ HƠN

Đang truy cập: 1
Trong ngày: 3
Trong tuần: 251
Lượt truy cập: 1552132
                        

Tel: (+848) 6680 3173 - 6675 5878  Fax: (+848) 3825 1727

Hotline: 0908 006 302 - 1913 569 727

Email: hcm@namvietluat.com - thanhdanh@namvietluat.com

Website: www.namvietluat.com - www.nguoinuocngoai.com